REKLAMAČNÍ ŘÁD

                                           ..to nejlepší pro Vaše dítě

 

ZÁRUČNÍ DOBA A ZÁRUČNÍ LIST

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí věci, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Zboží je dodáváno se zárukou 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Je-li na výrobku, jeho obalu nebo v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy jiná lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím nejdelší lhůty.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání záruční opravy. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e mailem, který uvedl již při nákupu.

V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.

Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, nevztahuje se na vady zboží způsobené běžným opotřebením (nebo jeho dílů), nesprávným nebo nepřiměřeným použitím výrobku nebo nesprávnou manipulací a skladováním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Záruku zejména nelze uplatnit v následujících případech:

 Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – záruka zanikla.

 Vada vznikla nevhodným používáním zboží.

 Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem.

 Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.

 Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.

 Byla-li věc prodávána za nižší cenu, nelze uplatnit záruku na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.

 
REKLAMACE

Reklamace je možné uplatňovat na adrese sídla prodávajícího: Lenka Janků, Česká 4759, 760 05 Zlín.

Reklamované zboží je možné doručit balíkem České pošty, kurýrní službou nebo osobně na uvedenou adresu sídla prodávajícího (po předchozí domluvě termínu). Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože přepravce neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Doporučujeme pojistit zboží na hodnotu vraceného zboží.

Pro úspěšné a včasné vyřízení reklamace přiložte k reklamovanému zboží, prosím, tyto náležitosti:

- název reklamovaného zboží

- důvod reklamace

- popis závady zboží

- závadu na zboží viditelně označte lepkou

- doklad prokazující koupi zboží (faktura)

- číslo účtu pro případ vrácení peněz

Dopravu reklamovaného zboží hradí kupující. V případě, že by reklamace nebyla uznána, platí zákazník náklady i na dopravu zpět k němu. Prodávající nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na dobírku nebo na náklady prodávajícího.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Za situace, kdy je potřeba reklamované zboží zaslat prodávajícímu, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo reklamované zboží čisté, zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

REKLAMACE PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží (pomačkaný, roztržený, rozmočený obal, apod.) a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci a sepsat s ním protokol o poškození zásilky. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. června 2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.